Ανθρώπινο Δυναμικό

Η υλοποίηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κατάλληλων ανθρώπινων πόρων. Τα μέλη του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών είναι τα ακόλουθα:

 

Διευθυντής Εργαστηρίου

  • -

    Χέβας Δημοσθένης

    Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Λογιστική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

    hevas@aueb.gr      Σύντομο βιογραφικό

 

Μέλη ΔΕΠ

 

Παρελθόντα Μέλη

 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)