Γενικά

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σήμερα, έχει καταστήσει την πληροφόρηση το σημαντικότερο στρατηγικό εργαλείο, για την επιτυχημένη οργάνωση, διοίκηση και ανάπτυξή τους.

Η ποιότητα, η εγκυρότητα και η ταχύτητα αυτής της πληροφόρησης αποτελεί σε πολλές των περιπτώσεων τον παράγοντα που διαφοροποιεί τις επιτυχημένες από τις λιγότερο επιτυχημένες ή ακόμα και αποτυχημένες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της πραγματικότητας αυτής ιδρύθηκε το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών  στο  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αποτελεί  πρωτοποριακή καινοτομία μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το κύριο αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η μετάδοση της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης σε θέματα Λογιστικής που έχουν ζωτική σημασία για την Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης των Ελληνικών επιχειρήσεων, τα κύρια στοιχεία του οποίου παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες.

Πληροφοριακα συστηματα

Η εισαγωγή και η μέγιστη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις αυτές. Οι δραστηριότητες της λειτουργίας του Λογιστηρίου, του Εμπορικού Τμήματος και του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελούν για τις επιχειρήσεις, τις κύριες πήγες πληροφόρησης και δημιουργίας Επιχειρησιακής Γνώσης.

Η αξιοποίηση της Επιχειρησιακής Γνώσης (enterprise knowledge) στη λήψη αποφάσεων μπορεί να υποστηριχθεί από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα σχεδιασμένα με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες της Επιστήμης της Πληροφορικής.

 Το Εργαστήριο Λογιστικής διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και αξιοποιώντας την Επιχειρησιακή Γνώση μπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην οργάνωση των  διαδικασιών τους, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.